Bluetooth Stereo Headset BH 903 Help

background image

Gebruikershandleiding voor
de Nokia Bluetooth-
stereohoofdtelefoon BH-903

9205806

Uitgave 2 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-72W product in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de
conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007, 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere
producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen
van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit
document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling.
Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de
producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover door het toepasselijke recht wordt toegestaan, kunnen
Nokia en haar licentiegevers onder geen enkele omstandigheid

background image

verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van gegevens of
inkomsten of voor bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte
schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt
geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk
hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio
verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de
VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is
verboden.

9205806 / Uitgave 2 NL

background image

I n h o u d s o p g a v e

4