Bluetooth Stereo Headset BH 903 Hjelp

background image

Brukerhåndbok for Nokia
Bluetooth-stereoheadset
BH-903

9205807

2. utgave NO

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig
fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007, 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for
Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her,
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele
innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha
mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen
omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte
eller indirekte tap eller skade, herunder spesifikke, vilkårlige,
etterfølgende eller konsekvensmessige tap, så langt dette tillates av
gjeldende lovgivning.

background image

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er".
Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert,
men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet
og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av,
påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til
område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare
som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land.
Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9205807 / 2. utgave NO

background image

I n n h o l d

4