Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Musikkavspilling

background image

Musikkavspilling

Hvis du vil bruke tastene på headsettet til å styre en
kompatibel musikkenhet eller mobiltelefon som støtter
Bluetooth-profilen A2DP, trykker du på menytasten og
velger

. Hvis du har lyttet til FM-radioen i headsettet,

stopper radioen.

Tips: Hold inne menytasten for å få rask tilgang til
musikkavspilleren.

Når headsettet er i musikkavspillingsmodus, vises

.

Tilgjengelige musikkfunksjoner avhenger av enheten som er
koblet til headsettet.

Trykk på spol framover-tasten for å velge neste spor. Trykk
på spol tilbake-tasten for å spille av gjeldende spor fra
begynnelsen. Trykk to ganger på spol tilbake-tasten for å
velge forrige spor.

Trykk på spill av/pause-tasten for å lytte til valgt spor.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå.
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

background image

M e n y f u n k s j o n e r

30

Hold inne spol framover- eller spol tilbake-tasten for å
spole gjennom gjeldende spor.

Trykk på spill av/pause-tasten for å sette avspillingen på
pause eller starte den igjen.

Trykk på stopptasten for å stoppe avspillingen. Trykk på spill
av/pause-tasten for å spille av gjeldende spor fra
begynnelsen når avspillingen er stoppet.

Trykk to ganger på stopptasten for gå ut av
musikkavspilleren.

Du kan også bruke andre funksjoner på headsettet, bortsett
fra radioen, mens du lytter til musikk. Trykk på menytasten,
og velg ønsket funksjon.

Følgende indikatorer kan vises i musikkavspilleren:

Musikkavspilleren spiller.

Musikkavspilleren er satt på pause.

Musikkavspilleren er stoppet.

background image

M e n y f u n k s j o n e r

31

Musikkavspilleren spoler framover i sporene eller
åpner neste spor.

Musikkavspilleren spoler tilbake i sporene eller
åpner forrige spor.