Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 5. Batteriinformasjon

background image

Batteriinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri
som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og
utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli
oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia
og beregnet for bruk med denne enheten. Bruk av ikke-
godkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon,
lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet
ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til
igjen for å starte ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises
på displayet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk.
Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan
forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke
brukes, lades det ut over tid.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

38

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom
15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer
kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for
varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer
i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i
temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier
kan også eksplodere hvis de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Viktig: Driftstiden er bare et anslag og avhenger
av hvilken mobilenhet og funksjoner som brukes,
av batteriets alder og tilstand, temperaturer som
batteriet utsettes for og mange andre faktorer.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

39