Bluetooth Stereo Headset BH 903 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth
stereoheadset BH-903
Användarhandbok

9205807

Utgåva 2 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-72W
uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i
EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitets-
deklarationen på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007, 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som
tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller
hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i
detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia
eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för
eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador,

background image

följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom
vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens
allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål,
vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument.
Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla
det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din
Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportregler
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som
omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9205807/Utgåva 2 SV

background image

I n n e h å l l

4