Bluetooth Stereo Headset BH 903 - 4. Menyfunktioner

background image

Menyfunktioner

Headsetet har en meny med följande funktioner:

(musikspelare),

(FM-radio),

(samtalslistor) och

(inställningar).

Om du vill komma åt listan över menyfunktioner, trycker du
på menyknappen i passningsläge. Bläddra genom
funktionerna genom att trycka på någon av bläddrings-
knapparna. Om du vill välja en funktion trycker du på
valknappen.

Om du vill bläddra genom inställningarna eller inställnings-
alternativen trycker du på någon av bläddringsknapparna.
Om alla inställningar inte visas på displayen visas

eller

. Det aktiva alternativet visas med en ifylld cirkel. Om du

vill välja ett alternativ trycker du på valknappen.

Om du vill återgå till föregående menynivå eller gå ur listan
över menyfunktioner trycker du på menyknappen.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

28